Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

GNP.6840.37.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 11.06.2019r

                                                                                                                                                                                               Kluczbork, dnia 11 czerwca 2019r.

Nr GNP.6840.37.2019.JK

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kujakowice Górne – działka nr 3/4 ark.m. 2 o pow. 0,0158ha, KW  OP1U/00040615/6 – księga wolna od obciążeń

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  oznaczona symbolem RM-1(MNU) – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka niezabudowana w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Brak możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej.

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek sąsiadujących z działką 3/4 ark.m. 2 położoną w Kujakowicach Górnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości brutto : 3.472,29zł.

4. Wadium: 695,00zł.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

a) wniesienie w terminie do 09.07.2019r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

b) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właściciela nieruchomości sąsiadującej nie później niż do dnia 10.07.2018r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 I piętro pokój nr 133,
w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: Kujakowice Górne”.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej (odpis księgi wieczystej), przy czym przy współwłasności konieczne jest zgłoszenie wszystkich współwłaścicieli.

Do dnia 12.07.2019r. po sprawdzeniu zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, I piętro.

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  15.07.2019r. o godz. 930 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

7. Informacje dodatkowe:

a) Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej:

-   dowód tożsamości, w przypadku osób fizycznych,

-  aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

c) wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w na stronie http://www.otoprzetargi.pl/nieruchomości .

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

                                                                                                                                                       Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                                                                                            Jarosław Kielar

 

                              

                               

 

drukuj (GNP.6840.37.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 11.06.2019r)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 247549
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-03 07:56

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3790396
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 14:19

Stopka strony