Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

GNP.6840.3.2018.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 07.02.2018r.

                                                                                                                                                        Kluczbork, dnia 07.02.2018r.
Nr GNP.6840.3.2018.JK

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kluczborka


działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz.
z 121 późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – arkm. 4 działka nr 271 o pow. 0,0977ha
KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 90.332,43zł.
wadium: 9.033,00zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku. Klasy gruntów: RIIIa – 0,0010ha, R IVa - 0,0967ha. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej.

2.  Kluczbork, ul. Księdza Skargi – arkm. 4 działka nr 259/1 o pow. 0,1537ha
    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)
   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 149.576,61zł.        
   wadium: 14.958,00 zł.
   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIa – 0,1354ha, R IVa - 0,0183ha).

3.  Kluczbork, ul. Jagiellońska – arkm. 7 działka nr 349 o pow. 0,1782ha
    KW OP1U/00048908/3 (wolna od obciążeń)
   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 140.992,00zł.        
   wadium: 14.099,00 zł.
  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej   jednorodzinnej. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami: budynkiem  gospodarczym i budynkiem garażowo-warsztatowym. Budynki w złym stanie technicznym. Budynek gospodarczy pokryty jest eternitem. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd dogodny. Przez działkę przebiega sieć gazowa niskiego ciśnienia, nieczynny ciepłociąg, sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1.  Wieś Kujakowice Górne ul. Klonowa 5 – ark. m. 2 działka nr 3/5 o pow. 0,0314 ha  w udziale 4766/10000, KW OP1U/00060904/5 ( wolna od obciążeń ), lokal użytkowy nr 1 o pow. 41,98 m2, złożony z czterech pomieszczeń, położony na parterze ( wc na korytarzu). Budynek w którym znajduje się ww. lokal wymaga remontu kominów, wymiany instalacji odgromowej, wymiany pokrycia dachowego oraz wykonania odrębnego przyłącza wod-kan. Na wjeździe na posesję znajduje się szambo do wspólnego użytku. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz działka w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej
Cena wywoławcza – 17.000,00  zł                                         
wadium – 3.400,00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem RM-1(MN/U) tereny zabudowy zagrodowej                    ( z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub w części terenów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, KDZ-1 tereny dróg publicznych- droga zbiorcza.
Na ww. nieruchomość odbył się  pierwszy przetarg w dniu 17.01.2018 r.

III przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – arkm. 4 działka nr 269/1 o pow. 0,1381ha
KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)
Cena wywoławcza: 103.810,00zł.                 + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu        
wadium: 10.381,00zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIa – 0,1264ha, R IVa - 0,0117ha). Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej.
Na w/w nieruchomość odbył  się I przetarg w dniu 02.10.2017r., II przetarg w dniu 15.11.2017r.

2. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – arkm. 4 działka nr 268/1 o pow. 0,1338ha
KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)
Cena wywoławcza: 100.578,00zł.                 + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu        
wadium: 10.058,00zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIa – 0,1338ha). Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej.
Na w/w nieruchomość odbył  się I przetarg w dniu 02.10.2017r., II przetarg w dniu 15.11.2017r.

VIII przetarg ustny nieograniczony

1. Wieś Gotartów  - ark.m. 5 działka nr 7/27 o pow. 0,1570 ha    
    KW OP1U/00089269/0  (wolna od obciążeń)
Grunt przeznaczony na budowę boksów garażowych., udział w gruncie 1/28 niewydzielonej części. Ilość pozostałych boksów garażowych - 21
Cena wywoławcza udziału pod jeden boks – 5.010,00zł. + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu
wadium: 1.002,00zł.
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MW-3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budowa garaży zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę będącym w posiadaniu Gminy Kluczbork.
Na w/w nieruchomość odbyły  się I przetarg w dniu 21.11.2016.,  II przetarg w dniu 6.03.2017r., III przetarg w dniu 18.04.2017r., IV przetarg w dniu  19.06.2017r., V przetarg w dniu 02.10.2017r.VI przetarg w dniu 15.11.2017r., VII przetarg w dniu 17.01.2018r.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 marca 2018r. o godz. 10.00 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.
W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.
Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140  pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 06.03.2018r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.
Wniesione wadium zostanie:
-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg
- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu
i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej w Kluczborku,  w Kulisach Powiatu.
Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 8.00-15.00.


                                                                                                                                      Burmistrz Miasta Kluczborka
                                                                                                                                              Jarosław Kielar

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 252105
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-03 07:56

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3862444
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 11:16

Stopka strony