Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.39.2018.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 11.06.2018r.

                                                                                                                                                                                                                           Kluczbork, dnia 11 czerwca 2018r.

Nr GNP.6840.39.2018.JK

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz. 121 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Czaple Stare – działka nr 64/14 ark.m. 1 o pow. 0,1800ha, KW  OP1U/00016945/1 – księga wolna od obciążeń

Nieruchomość znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest
w otoczeniu terenów rolnych i pojedynczej osady wiejskiej. Działka bez dostępu do drogi. Klasa gruntów Lz- Ps IV

2. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Brak dostępu do drogi. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek sąsiadujących z działką 64/14 ark.m. 1 położoną
w Czaplach Starych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 544,00zł.

4. Wadium: 1 109,00zł.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

a) wniesienie w terminie do 10.07.2018r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu
w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

b) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właściciela nieruchomości sąsiadującej nie później niż do dnia 11.07.2018r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 I piętro pokój nr 133,
w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: Czaple Stare”.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej (odpis księgi wieczystej), przy czym przy współwłasności konieczne jest zgłoszenie wszystkich współwłaścicieli.

Do dnia 12.07.2018r. po sprawdzeniu zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, I piętro.

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  16.07.2018r. o godz. 930 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

7. Informacje dodatkowe:

a) Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej:

-   dowód tożsamości, w przypadku osób fizycznych,

-  aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

c) wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                                                                                                                                          Jarosław Kielar

 

drukuj (GNP.6840.39.2018.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 11.06.2018r.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591747
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14