Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.52.2018.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 06.09.2018r.

 

                                                                                                                                                                                                                   Kluczbork, dnia 06 września 2018r.

Nr GNP.6840.52.2018.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz.
z 121 późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ),
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 1. Miasto Kluczbork, ul. Generała Pułaskiego 8 – ark. m. 6 działka nr 119/2 o pow. 0,0228 ha  w udziale 1607/10000, KW OP1U/00052581/5 ( wolna od obciążeń ), lokal mieszkalny nr 1 o pow. 43,91 m2, złożony z 1 pokoju i kuchni, położony na I piętrze ( wc poza lokalem- na parterze) wraz z komórką w budynku gospodarczym na posesji o pow. 3,60 m2. Budynek w którym znajduje się ww. lokal wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz działka znajduje się
  w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej

  Cena wywoławcza – 36.109,00  zł
  wadium – 5.416,00 zł
  W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z usługami.

 

II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 266/1 o pow. 0,1360ha,    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)
   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 127.434,15zł.
  wadium: 12.743,00 zł.
   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIa – 0,0506ha, R IVa - 0,0854ha). Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 16.07.2018r.

2. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 265/1 o pow. 0,1370ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 128.371,41zł.                              

   wadium: 12.837,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIa – 0,0046ha, R IVa - 0,1324ha).
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 16.07.2018r.


3. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 129.307,44zł.                              

   wadium: 12.931,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: R IVa - 0,1380ha).
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 16.07.2018r.

 

III przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:
1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 270 o pow. 0,0988ha,  KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 96.150,33zł.

wadium: 9.615,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. Klasy gruntów: RIIIa – 0,0384ha, R IVa - 0,0604ha. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 16.05.2018r.,II przetarg w dniu 16.07.2018r.

 

XI przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Gotartów  - ark.m. 5 działka nr 7/27 o pow. 0,1570 ha,    KW OP1U/00089269/0  (wolna od obciążeń)

Grunt przeznaczony na budowę boksów garażowych., udział w gruncie 1/28 niewydzielonej części. Ilość pozostałych boksów garażowych - 21

Cena wywoławcza udziału pod jeden boks – 5.010,00zł. + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu

wadium: 1.002,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MW-3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budowa garaży zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę będącym w posiadaniu Gminy Kluczbork.

Na w/w nieruchomość odbyły  się I przetarg w dniu 21.11.2016.,  II przetarg w dniu 6.03.2017r., III przetarg w dniu 18.04.2017r., IV przetarg w dniu  19.06.2017r., V przetarg w dniu 02.10.2017r.VI przetarg w dniu 15.11.2017r., VII przetarg w dniu 17.01.2018r., VIII przetarg w dniu 12.03.2018r., IX przetarg w dniu 16.05.2018r., X przetarg w dniu 16.07.2018r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  15 października 2018r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140  pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale).

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 09.10.2018r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu
i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej w Kluczborku,  w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

 

 

drukuj (GNP.6840.52.2018.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 06.09.2018r.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 620096
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14