Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.50.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 24.09.2019r

                                                                                                                                                                                                                Kluczbork, dnia 24 września 2019r.

Nr GNP.6840.50.2019.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Bażany – działka nr 898/143 ark.m. 2 o pow. 0,0647ha, KW  OP1U/00040620/4 – księga wolna od obciążeń

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  oznaczona symbolem 20RZ – tereny rolnicze – użytki zielone, 33WS – tereny wód śródlądowych.

Działka niezabudowana w otoczeniu terenów rolnych. W związku z tym, że działka przylega do działki nr 900/143 ark.m. 2
w Bażanach, stanowiącej część rzeki Borkówki , zgodnie z art. 232 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268 z późn.zm) zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Ponadto w myśl art. 233 ust. 1 w/w ustawy, właściciel nieruchomości przyległej do publicznych wód śródlądowych powierzchniowych – w tym przypadku do rzeki Borkówka – jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych. 

2. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Brak dostępu do drogi publicznej

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek sąsiadujących z działką 898/143 ark.m. 2 położoną
w Bażanach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości brutto : 3.581,76zł.

4. Wadium: 717,00zł.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

a) wniesienie w terminie do 22.10.2019r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

b) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właściciela nieruchomości sąsiadującej nie później niż do dnia 23.10.2019r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 I piętro pokój nr 133,
w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: Bażany”.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej (odpis księgi wieczystej), przy czym przy współwłasności konieczne jest zgłoszenie wszystkich współwłaścicieli.

Do dnia 24.10.2019r. po sprawdzeniu zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, I piętro.

6. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  28.10.2019r. o godz. 1030 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

7. Informacje dodatkowe:

a) Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej:

-   dowód tożsamości, w przypadku osób fizycznych,

-  aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

c) wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie otoprzetargi.pl/nieruchomosci/, w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2019-09-24 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 620114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14