Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.27.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 30.04.2020r

 

Kluczbork, dnia 30 kwietnia 2020r.

Nr GNP.6840.27.2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących
w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 449 o pow. 0,1128ha

KW OP1U/00016043/8. W dziale III księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością; nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 455, 456, 457 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 434 ( nie dotyczy zbywanej nieruchomości).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 57.717,25zł.  

wadium: 8.658,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  20 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 20MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

 

2. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 450 o pow. 0,1128ha

KW OP1U/00016043/8. W dziale III księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością; nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 455, 456, 457 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 434 ( nie dotyczy zbywanej nieruchomości).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 57.717,25zł.  

wadium: 8.658,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  20 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 20MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

 

3. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 451 o pow. 0,1128ha

KW OP1U/00016043/8. W dziale III księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością; nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 455, 456, 457 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 434 ( nie dotyczy zbywanej nieruchomości).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 57.717,25zł.  

wadium: 8.658,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  20 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 20MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

 

4. Wieś Kujakowice Dolne – ark.m. 2 działka nr 36 o pow. 0,0432ha

KW OP1U/00041212/8 wolna od obciążeń

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10.723,14zł.  

wadium: 2.145,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  RM-7 (MN/U) – tereny zabudowy zagrodowej ( z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub części terenów – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka posiada dogodny dojazd. Uzyskanie warunków zasilania terenu w media i dozbrojenie terenu nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt.

 

5. Wieś Gotartów  - ark.m. 5 działka nr 7/27 o pow. 0,1570 ha    

    KW OP1U/00089269/0  (wolna od obciążeń)

Grunt przeznaczony na budowę boksów garażowych, udział w gruncie 1/28 niewydzielonej części. Ilość pozostałych boksów garażowych - 16

Cena wywoławcza brutto udziału pod jeden boks – 6.159,53zł.

wadium: 1.232,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MW-3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budowa garaży zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę będącym w posiadaniu Gminy Kluczbork. (Decyzja Starosty Kluczborskiego nr 13/2020 z dnia 12.03.2020r.)

 

Przetarg odbędzie się w dniu  5 czerwca 2020r. o godz. 1100 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, duża sala nr 62, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia o przetargu).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 01.06.2020r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie http://www.przetargi-gctrader.pl, www.otoprzetargi.pl

 

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  nr tel.  77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

  Jarosław Kielar

 

drukuj (GNP.6840.27.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 30.04.2020r)

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2020-04-30 10:18

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2020-04-30 12:54
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 06:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 620076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14