Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.65.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 21.10.2020r

                                                                                                                                                    Kluczbork, dnia 21 października 2020r.

Nr GNP.6840.65.2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 I przetarg ustny nieograniczony

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Wołczyńska  – ark.m. 3 działka nr 16/19 o pow. 1,0000ha

 KW OP1U/00043070/4 (w dziale III księgi widnieje wpis „roszczenie z paragrafu 5 umowy darowizny stanowiącej podstawę wpisu przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel lub jego zmiany w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie). Gmina Kluczbork znajduje się w posiadaniu zezwolenia wydanego przez Starostę na wykreślenie w/w roszczenia.

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 635.541,00 zł.                    

 wadium: 63.560,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość zlokalizowana na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Podstrefa Kluczbork. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności gruntów położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r.  specjalnych strefach ekonomicznych ( Ustawa z dnia 20 października 1994 r.
 o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.).Nieruchomość położona w otoczeniu terenów o przeznaczeniu pod zabudowę przemysłową i mieszkaniową. 

2. Kluczbork, ul. Wołczyńska  – ark.m. 3 działka nr 16/20 o pow. 1,0000ha

 KW OP1U/00043070/4 (w dziale III księgi widnieje wpis „roszczenie z paragrafu 5 umowy darowizny stanowiącej podstawę wpisu przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel lub jego zmiany w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie). Gmina Kluczbork znajduje się w posiadaniu zezwolenia wydanego przez Starostę na wykreślenie w/w roszczenia.

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 635.541,00 zł.                    

 wadium: 63.560,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość zlokalizowana na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Podstrefa Kluczbork. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności gruntów położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r.  specjalnych strefach ekonomicznych ( Ustawa z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.).Nieruchomość położona
w otoczeniu terenów o przeznaczeniu pod zabudowę przemysłową i mieszkaniową. 

3. Kluczbork, ul. Wołczyńska  – ark.m. 3 działka nr 16/21 o pow. 1,0000ha

 KW OP1U/00043070/4 (w dziale III księgi widnieje wpis „roszczenie z paragrafu 5 umowy darowizny stanowiącej podstawę wpisu przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel lub jego zmiany w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie). Gmina Kluczbork znajduje się w posiadaniu zezwolenia wydanego przez Starostę na wykreślenie w/w roszczenia.

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 635.541,00 zł.                    

 wadium: 63.560,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość zlokalizowana na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Podstrefa Kluczbork. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności gruntów położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r.  specjalnych strefach ekonomicznych ( Ustawa z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.).Nieruchomość położona
w otoczeniu terenów o przeznaczeniu pod zabudowę przemysłową i mieszkaniową. 

Gmina w 2019r. pozytywnie zaopiniowała lokalizację na w/w działce w granicy linii kablowej SN wraz
z kanalizacją światłowodową oraz demontaż linii napowietrznej 15kV zgodnie z mapami sytuacyjnymi, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, pokój 140.

 

II przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, ul. Wołczyńska – ark.m. 3 działka nr 16/24 o pow. 0,5125ha

KW OP1U/00043070/4 (w dziale III księgi widnieje wpis „roszczenie z paragrafu 5 umowy darowizny stanowiącej podstawę wpisu przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel lub jego zmiany w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie). Gmina Kluczbork znajduje się w posiadaniu zezwolenia wydanego przez Starostę na wykreślenie w/w roszczenia.

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 323.232,00 zł.                    

 wadium: 32.324,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych oraz 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka  zabudowana budynkiem byłego biura o pow.  zabudowy 90m2 i kubaturze 900m3. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, kwalifikuje się do kapitalnego remontu, którego zakres szczegółowy i wykonanie, z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich ustala nabywca.
 Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Nieruchomość zlokalizowana na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Podstrefa Kluczbork. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności gruntów położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.).

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 8.10.2020r.

 Przetarg odbędzie się w dniu  22 grudnia 2020r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne  dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia
o przetargu)

 W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 16.12.2020r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu
i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.otoprzetargi.pl

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  nr tel.  77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

 Burmistrz Miasta Kluczborka

    Jarosław Kielar

 

drukuj (GNP.6840.65.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 21.10.2020r)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 620089
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14