Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.76.2020.JK - Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 18.11.2020r

                                                                                                                                                          Kluczbork, dnia 18 listopada 2020r.

Nr GNP.6840. 76 .2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz.U.z 2020r., poz. 1990) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

  1. Miasto Kluczbork, ul. Byczyńska 102 - ark. m. 4 działki nr 61 o pow. 0,0383 ha, nr 85 o pow. 0,0037 ha i nr 87 o pow. 0,0367 ha ( łączna pow. 0,0787 ha ), Kw OP1U/00011451/6 ( wolna od obciążeń ) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, parterowy z częściowo mieszkalnym poddaszem o pow. użytkowej 131,11 m2 , częściowo podpiwniczony ( w tym 1 piwnica i korytarz
    o pow. użytkowej 25 m2 ), dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków , kwalifikuje się do remontu. Komórka gospodarcza w jednym ciągu z budynkiem mieszkalnym  o pow. 13,00 m2.

     Cena wywoławcza – 272.169,00 zł plus podatek VAT obliczony proporcjonalnie od ceny uzyskanej
    w  rokowaniach w wysokości 23%  dla działek nie zabudowanych nr 85 i nr 87,

   zaliczka– 27.217,00 zł.

   W planie  zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Na ww. nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 5 czerwca 2020 r. , drugi przetarg w dniu 5.08.2020r., trzeci przetarg       8.10.2020r.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452. Termin wpłaty zaliczki upływa  16 grudnia 2020r. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: „Rokowania: Kluczbork, ul. Byczyńska”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 do dnia 16 grudnia  2020r. do godz. 1500

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia zgłoszenia,

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (formularz oświadczenia, przepisy prawne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140)

d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości,

Rokowania odbędą się w dniu  22 grudnia 2020r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój nr 138, I piętro.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który wygrał rokowania na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach przez zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rokowań. Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.otoprzetargi.pl.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

     Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

drukuj (GNP.6840.76.2020.JK - Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 18.11.2020r)

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2020-11-18 10:55
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-18 11:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 275452
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-03 12:53