Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

NP.6840.77.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 18.11.2020r

                                                                                                                             Kluczbork, dnia 18 listopada 2020r.

Nr GNP.6840.77.2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 1990) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 IV przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń i zobowiązań)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 183.947,73zł.                     

   wadium: 18.395,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

    Dla działki nr 264/1 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 1KDD (drogą), która wynosi 5 metrów. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

 Na w/w nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020r., drugi przetarg w dniu 5.08.2020r., trzeci przetarg w dniu 8.10.2020r.

2. Miasto Kluczbork, Powstańców Śl. – Kluczbork  arkm. 3 działka nr 4/18 o pow. 0,3654ha

 KW OP1U/00068642/6 (wolna od obciążeń i zobowiązań)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 280.000,00zł                     

 wadium: 28.000,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych. Działka posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w en.el., wodę i kanalizację w niedalekiej odległości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych części działki sklasyfikowane jako RIIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy. (Klasy użytków:RIIIb-0,0977ha, IVa-0,2677ha)

 Na w/w nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020r., drugi przetarg w dniu 5.08.2020r., trzeci przetarg w dniu 8.10.2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020r. o godz. 1030 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne  dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia
o przetargu)

 W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 16.12.2020r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.otoprzetargi.pl

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  nr tel.  77 418 27 85 w godz. 800-1500.

     Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka

 

 

 

drukuj (NP.6840.77.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 18.11.2020r)

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2020-11-18 11:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 275451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-03 12:53