Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr GG.6840.17.2013.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

           Kluczbork, dnia 27.06.2013r.                                        Nr GG.6840.17.2013.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork , ul. Norwida                   - ark. m. 15 działka nr 64/18   o pow. 0,4076 ha

  KW:  OP1U/00059669/5 /wolna od obciążeń/

Cena wywoławcza:       522.197,00zł.                                             wadium: 52.220,00zł.

   + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu                                        

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone symbolem 7MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość zabudowana rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, inwestycja   przerwana w 2000r. Powierzchnia zabudowy budynku 903,80m2.

Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zagospodarowanych,  w pełni uzbrojonych. Działka posiada dostęp do drogi.

2. Miasto Kluczbork ul Ligonia                          - ark.m. 5 dz. nr 104/6 o pow. 0,2381 ha

KW OP1U/00041913/2

Cena wywoławcza: 486.611,00 zł;                                                wadium: 48.661,00 zł

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 7UP – tereny  zabudowy usługowej. Przez północną część działki przebiega sieć ciepłownicza, kanalizacyjna i wodociągowa. Sieci elektryczna, gazowa i telefoniczna w niedalekiej odległości. Działka obciążona jest nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową polegającą na nieodpłatnym prawie przebiegu sieci  cieplnych i nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie korzystaniu z tej nieruchomości w celu wykonania czynności związanych   z eksploatacją, remontem i konserwacją tych sieci w pasie gruntu niezbędnym do wykonania powyższych czynności z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po ich wykonaniu.

Przebudowa drogi na koszt inwestora.

3. Miasto Kluczbork ul Ligonia                          - ark.m. 5 dz. nr 104/7 o pow. 0,1992 ha

KW OP1U/00041913/2

Cena wywoławcza: 156.415,00 zł;                                            wadium: 15.642,00 zł

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 7UP – tereny  zabudowy usługowej. Przez środek działki  wzdłuż ulicy Ligonia przebiega sieć ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna  z odgałęzieniem do ul. Ligonia. Sieci elektryczna, gazowa i telefoniczna w niedalekiej odległości. Działka obciążona jest nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową polegającą na nieodpłatnym prawie przebiegu sieci  cieplnych i nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie korzystaniu z tej nieruchomości  w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją tych sieci w pasie gruntu niezbędnym do wykonania powyższych czynności z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po ich wykonaniu.

Przebudowa drogi na koszt inwestora.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  9.09.2013r.  o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu  w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wpłaty wadium upływa 3.09.2013r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej  www.bip.kluczbork.eu

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2013-06-27 13:46
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-27 13:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 214106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-21 11:48

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3359770
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-10 09:24

Stopka strony