Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przez WSSE "INWEST-PARK"

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” oraz działając na zlecenie Gminy Kluczbork na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.) zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalnośćgospodarcza.

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST –PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa (niezabudowana) o łącznej powierzchni 2,4444 ha, położona w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie Kluczbork, Obręb 0037 Ligota Dolna,będąca własnością Gminy Kluczbork, składająca się z działki gruntu nr 615/1 AM 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00029298/4, znajdująca się w Podstrefie Kluczbork Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, (Nieruchomość).

3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.043.134,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści cztery złote 00/100). Podana cena jest ceną netto.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 327” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.

5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 104.313,40 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 40/100) i płatne jest do dnia 26.05.2014 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie wsi Ligota Dolna, zatwierdzoną Uchwałą nr XL/517/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 września 2009 roku, Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P-1, tj. o funkcji głównej jako tereny produkcji, składów i magazynów.

7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.).

8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 1500 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych. Nie przewiduje

się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w terminie do dnia 27.05.2014 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 03.06.2014 r. o godz. 1100.

11. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu

i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Burmistrz Miasta Kluczborka mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST –PARK” sp. z o.o. może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.

15. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.

16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST –

PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi i rokowania/ Aktualne przetargi i rokowania

drukuj (ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przez WSSE "INWEST-PARK")

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Świderska
    data wytworzenia: 2014-03-28
  • opublikował: Irena Świderska
    data publikacji: 2014-03-28 10:31
  • zmodyfikował: Irena Świderska
    ostatnia modyfikacja: 2014-03-28 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14