Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.16.2015.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Kluczbork, dnia 25.11.2015r.                                                     Nr GG.6840.16.2015.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 782 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej  w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork ul. Młyńska -  ark.m. 3 działka nr 117/2 o pow. 0,9657ha     

    KW OP1U/00041913/2  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 312.887,00 zł                                                         wadium: 31.289,00zł

 

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem RZ – t. rolnicze – tereny trwałych użytków zielonych oraz w niewielkiej części: 1P- t. obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 4ZI – t. zieleni izolacyjnej – wzdłuż cieków wodnych.  Aktualnie w stosunku do przedmiotowej działki jest procedowana zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta  i gminy Kluczbork polegająca na zmianie funkcji z rolniczej na przemysłowo-składową (PP).

Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta, działka nieuzbrojona, pełna sieć uzbrojenia terenu znajduje się w pasie ul. Młyńskiej i Wołczyńskiej. Klasy użytków: ŁIII – 0,6225ha, ŁIV – 0,3432ha. Na terenie działki występuje Obszar Natura 2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą”. Teren zagrożony zalewami powodziowymi.                                                                                                                                                                   Nabywca nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych, we własnym zakresie i na własny koszt, warunki doprowadzenia infrastruktury do nowo wznoszonych obiektów. Część nieruchomości stanowiąca III klasę objęta jest Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi   z tą ustawą kosztami odrolnienia.

 Przetarg odbędzie się w dniu  28.12.2015r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu  w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wniesienia wadium upływa 18.12.2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg 

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

        Jarosław Kielar

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2015-11-25
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2015-11-25 09:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 367604
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-29 15:25:26