Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.54.2016.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Kluczbork, dnia 18.10.2016r.                                       Nr GG.6840.54. 2016.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Ligota Górna – arkm. 3 działka nr 595/2 o pow. 0,2636ha

KW OP1U/00041424/7 (w dziale III księgi widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości)

Cena wywoławcza: 220.396,00zł.                                                      wadium: 22.040,00zł.

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolami: 7US – tereny usług, sportu
i rekreacji oraz 3KDP – tereny ciągów pieszo-rowerowych. Działka niezabudowana, w części teren obniżony
z wysokim poziomem wody gruntowej w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. Działka posiada dostęp do drogi. Teren nieuzbrojony. Warunki podłączenia mediów do realizowanych obiektów budowlanych nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt.

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 3.10.2016r.

I przetarg ustny nieograniczony

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Ligonia      - ark.m. 5 działka nr 86/32 o pow. 0,1526 ha    

     KW OP1U/00042778/0 (w dziale III księgi widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości)

  Cena wywoławcza: 163.068,00zł.                                                wadium: 16.307,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 6MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Obecnie dla przedmiotowego terenu procedowana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie weryfikacji wskaźników zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu umożliwienia bardziej efektywnego wykorzystania terenów budowlanych. Dotychczasowe przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym typu warsztat. Budynek w złym stanie technicznym.  Na działce znajduje się słup energetyczny i linie napowietrzne bez ustanowionej służebności przesyłu. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje od administratorów sieci warunki podłączenia się do mediów, w tym ewentualnej przebudowy linii energetycznej. Oferowana działka objęta jest umowami dzierżaw, które wygasną
z dniem 31.12.2016r.

Dla nieruchomości dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 86/30 ark.m. 5.

2. Miasto Kluczbork                          - ark.m. 6 działka nr 27 o pow. 0,2380 ha    

 KW OP1U/00075600/2  (w dziale III księgi widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości)

  Cena wywoławcza: 77.821,00zł.                                         wadium: 7.783,00zł.

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu od części przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów użyteczności publicznej (4UP)

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 4UP – tereny obiektów użyteczności publicznej w 60%, natomiast w 40% - ZP –tereny zieleni parkowej.

Działka porośnięta pojedynczymi drzewami, niezagospodarowana, teren o wysokim poziomi wody gruntowej, w bezpośrednim sąsiedztwie cieku wodnego. Dostęp do działki jedynie z ciągu pieszego. Na działkę nachodzi część budynku z nieruchomości sąsiedniej.

3. Wieś Gotartów                               - ark.m. 5 działka nr 7/27 o pow. 0,1570 ha    

  KW OP1U/00073252/3  /wolna od obciążeń/. 

Grunt przeznaczony na budowę 28 boksów garażowych., udział w gruncie 1/28 niewydzielonej części

Cena wywoławcza udziału pod jeden boks – 5.010,00zł.                wadium: 1.002,00zł.

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MW-3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Budowa garaży zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę będącym w posiadaniu Gminy Kluczbork

Przetarg odbędzie się w dniu  21.11.2016r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 140  najpóźniej do 21.11.2016r. pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w referacie).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 15.11.2016r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego 
w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację    o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

                                                                                Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                         Jarosław Kielar

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2016-10-19
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2016-10-19 10:44
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2016-10-19 10:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14