Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GNP.6840.11.2017.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Kluczbork, dnia 1.03.2017r.

Nr GNP.6840.11 .2017.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących  w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork – arkm. 4 działka nr 276 o pow. 0,0977ha

KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza: 73.441,00zł. + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu                                           

wadium: 7.344,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego
w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi)przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. 
2. Kluczbork , ul. Powstańców Śl. – arkm. 3 działka nr 4/15 o pow. 0,4230ha (RIIIb-0,0550ha, IVa-0,3680ha)

KW OP1U/00068643/3 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza: 202.829,00zł + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu                      wadium: 20.283,00zł.

3. Kluczbork , ul. Powstańców Śl. – arkm. 3 działka nr 4/17 o pow. 0,3384ha (RIIIb-0,1478ha, IVa-0,1906ha)

KW OP1U/00068641/9 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza: 162.263,00zł + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu                    wadium: 16.227,00zł.

4. Kluczbork , ul. Powstańców Śl. – arkm. 3 działka nr 4/18 o pow. 0,3654ha (RIIIb-0,0977ha, IVa-0,2677ha)

KW OP1U/00068642/6 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza: 175.209,00zł + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu                    wadium: 17.521,00zł.

Nieruchomości wymienione w pkt. 2,3,4 p planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych. Działka posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w en.el., wodę i kanalizację w niedalekiej odległości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych części działki sklasyfikowane jako RIIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy.

Przetarg odbędzie się w dniu  3.04.2017r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pokój nr 140  najpóźniej do 3.04.2017r. pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 28.03.2017r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację     
o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  w Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                     Jarosław Kielar

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2017-03-04 17:15
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-04 17:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591771
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14