Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GNP.6840.15.2017.JK - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

 Kluczbork, dnia 14.03.2017r.                                       Nr GNP.6840.15.2017.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz.U.z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

Miasto Kluczbork, rejon ul. Opolskiej - ark.m. 12 działka nr 159/6 o pow. 0, 0250ha    

KW OP1U/00080635/4  (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza: 23.388,00zł.  + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Zaliczka w wysokości: 3.0508,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3KP – tereny parkingów. Działka niezabudowana. Sieć pełnego uzbrojenia w bliskości. Działka posiada dostęp do drogi. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 12.12.2016r., II przetarg w dniu 6.03.2017r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452. Termin wpłaty zaliczki upływa  11 kwietnia 2017r. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania: Kluczbork, ul. Opolska”  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 do dnia 11 kwietnia  2017r. do godz. 1500

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna  lub inny podmiot,

b)  datę sporządzenia zgłoszenia,

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń;/formularz oświadczenia, przepisy prawne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego/

d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości,
Rokowania odbędą się w dniu  18 kwietnia 2017r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój nr 138, I piętro.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który wygrał rokowania na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach przez zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rokowań.

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu,  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej na terenie Kluczborka oraz  Kulisach Powiatu

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

                                                          Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                   Jarosław Kielar

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2017-03-15
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2017-03-15 07:13
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-15 07:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 367601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-29 15:25:26