Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.39.2017.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 23.08.2017r.

                                                                                                Kluczbork, dnia 23 sierpnia 2017r.

Nr GNP.6840.39.2017.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork , ul. Skłodowskiej-Curie – działka nr 252/25 rkm. 6 o pow. 0,4086ha

KW OP1U/0005600/2 (w dziale I i III księgi widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości)

Cena wywoławcza: 427.069,00zł. + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu

wadium: 42.707,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem: 3MWU(MN) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Działka niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Stobrawy.  

Na rzecz nabywcy zostanie ustanowiona służebność gruntowa przez działki nr 252/26, 252/22 i 252/21 ark.m. 6, zapewniająca dostęp   do drogi publicznej- ul. Skłodowskiej-Curie. Teren uzbrojony w en.el. w dalszej odległości. Działka porośnięta w granicy drzewami.  Warunki podłączenia mediów do realizowanych obiektów budowlanych nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt.

2. Kluczbork , ul. Grunwaldzka – działka nr 33/11 arkm. 6 o pow. 0,4101ha

KW OP1U/00065383/1 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza: 707.423,00zł. + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu

wadium: 70.743,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem: 5MWU– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Działka położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, atrakcyjność lokalizacji duża. Teren w pełni uzbrojony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości znajduje się słup oświetleniowy. Dla działki 33/11 ark.m. 6 wyznaczono obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Działka częściowo występuje w obrębie zabytku archeologicznego wpisanego do rejestru  zabytków województwa opolskiego – stanowisko archeologiczne nr 1. Warunki podłączenia mediów do realizowanych obiektów budowlanych nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu  25.10.2017r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140  pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale) najpóźniej do dnia 25.10.2017r.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 19.10.2017r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu
i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej w Kluczborku,  w Kulisach Powiatu oraz na stronie www.przetargi-gctrader.pl

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

                                                                     Burmistrz Miasta Kluczborka
                                                                                Jarosław Kielar                                                         

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2017-08-23 09:53

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2017-08-23 11:01

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2017-08-24 06:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14