Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od środa 2014-09-10 godz. 13:40 do poniedziałek 2014-09-22 godz. 10:00 poniedziałek 2014-09-29 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony unieważniony
Przebieg postępowania
Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminach: Kluczbork, Byczyna, Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice
data opublikowania zdarzenia: 2014-09-10 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2014-09-10
Data końca składania ofert: poniedziałek 2014-09-22 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Kluczbork: Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminach: Kluczbork, Byczyna, Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice
Numer ogłoszenia: 193101 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kluczbork , ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 077 4183864, faks 077 418 22 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluczbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminach: Kluczbork, Byczyna, Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do internetu oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla Gmin: Kluczbork, Byczyna, Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część I: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Kluczbork. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część II: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Byczyna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część III: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Świerczów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część IV: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Olesno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część V: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Bierawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część VI: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Paczków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część VII: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Tarnów Opolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część VIII: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Polska Cerekiew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Część IX: świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Gminy Domaszowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w następujących przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. d) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia. e) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. f) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); g) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia. h) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzająca, Pośrednicząca I i II stopnia oraz gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, i) Strony dopuszczają możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usługi w przypadku zmiany osoby bądź zmiany miejsca zamieszkania (pobytu) Beneficjenta Ostatecznego Projektu. Liczba zmian lokalizacji będzie zależna od liczby zmiany lub przeprowadzki Beneficjentów Ostatecznych Projektu, j) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia parametrów technicznych usług transmisji danych, związaną z rozwojem funkcjonujących technologii i potrzeb zapewnienia kompatybilności z urządzeniami systemu i sprzętu użytkowników - w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, bez zmiany wynagrodzenia. k) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. l) Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kluczbork.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, 46-200 KLUCZBORK.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, I piętro pok. nr 135 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


 

 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-09-10 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-08 12:31
Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2014-09-17 10:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2014-09-29 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Numer ogłoszenia: 197619 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193101 - 2014 data 10.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 077 4183864, fax. 077 418 22 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, I piętro pok. nr 135 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2014 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1, I piętro pok. nr 135 (sekretariat)..

 


 

 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-09-17 09:08
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2014-09-17 10:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-09-17 09:10
Załączniki:
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2014-09-22 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-09-22 12:20
Załączniki:
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2014-09-22 13:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-09-22 12:40
Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2014-10-01 12:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-10-01 11:41
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-01 13:06
Załączniki:
UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
data opublikowania zdarzenia: 2014-10-01 12:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Cirko
  data wytworzenia informacji: 2014-10-01
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-10-01 11:44
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-08 12:28
Załączniki:
Zawiadomienie o anulowaniu Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.10.2014 r. dla V CZĘŚCI zamówienia obejmującej zapewnienie dostępu do internetu dla Gminy Bierawa
data opublikowania zdarzenia: 2014-10-08 13:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-10-08 12:44
Załączniki:
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla V CZĘŚCI zamówienia obejmującej zapewnienie dostępu do internetu dla Gminy Bierawa
data opublikowania zdarzenia: 2014-10-08 13:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
 • zdarzenie opublikował: Małgorzata Cirko
  data dodania: 2014-10-08 13:00
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 10:21
[drukuj]

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3519476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 13:25

Stopka strony